Sunday, November 3, 2019

Báo Tổ Quốc: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức Hội thảo – Tọa đàm khoa học xin ý kiến chuyên gia 'Xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch' vào 08/11/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-thoa-thuan-paris-ve-bien-doi-khi-hau-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-20191104101509062.htm

Tháp Nhạn, di tích kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm, được công nhận di tích cấp quốc gia ở Tỉnh Phú Yên đang bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu. Nguồn: tinmoitruong.vn

Tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng xấu đến các di tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh, gây xuống cấp các công trình kiến trúc, các điểm du lịch... Hội thảo – Tọa đàm xin ý kiến các chuyên gia nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

Hội thảo sẽ trình bày các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Kê hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ VHTTDL; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Xin ý kiến các chuyên gia đóng góp về nội dung của Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ VHTTDL

Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường: Xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Nội dung nhiệm vụ có việc khảo sát, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại một số địa phương trên cả nước.

Gia Linh

Tìm kiếm:✨

  • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn Hóa, Tháp Nhạn, VHTTDL, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Xây dựng kế hoạch, Xin ý kiến, Biến đổi khí hậu, Tọa đàm, Paris, Công trình kiến trúc, Di tích, Danh lam thắng cảnh, Dự thảo, Di tích lịch sử, Hội thảo, Cấp quốc gia, Tàn phá