Friday, November 8, 2019

Báo Nhân Dân: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42180302-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-ngan-sach-t-u.html

Theo đó, cắt giảm hơn 3.797 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình; giao bổ sung 19.819,5 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài;...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư căn cứ danh mục và tổng số kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư được giao nêu trên, quyết định giao cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương chi tiết danh mục, mức kế hoạch đầu tư vốn của từng dự án; chủ trì kiểm tra, giám sát, định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện. Ðồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Vốn nước ngoài, Vốn ngân sách, Chung vốn, Trung hạn, Thành phố trực thuộc, Danh mục, Bộ xây dựng, Nội bộ, Ninh Bình, Ngân sách, Dự phòng, Thủ tướng chính phủ, Cắt giảm, Định kỳ, Bộ y tế, Trung ương, Điều chỉnh, Quảng Ninh, Chịu trách nhiệm, Thanh tra