Thursday, November 7, 2019

Báo KTĐT: Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai năm 2019

Ngày 7/11, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tap-huan-nghiep-vu-kiem-ke-dat-dai-nam-2019-356981.html

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm tập huấn cho các đại biểu về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê đất đai theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tập huấn Thông tư số 27/2018/TT- BTNMT, kế hoạch của UBND TP về thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019…

Các đại biểu được hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn điều tra, khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đồng thời, được thảo luận và giải đáp những vướng mắc sẽ phát sinh trong quá trình thực tế khi thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, gồm: Loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất và các chỉ tiêu khác được kiểm kê phải theo đúng hiện trạng tại thời điểm kiểm kê (theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019), trừ trường hợp quy định tại mục 2 và mục 4.

UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 5691/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của TP Hà Nội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của TP theo đúng quy định của Luật Đất đai; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018, của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, trình UBND TP phê duyệt; Chỉ đạo UBND các cấp, các ngành tổ chức thực hiện kiểm kê, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp số liệu kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; lập báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Hà Ánh

Tìm kiếm:✨

  • Lập bản đồ, Chỉ thị số 15/CT-TTg, Kiểm kê, Hiện trạng, Bộ tài nguyên và môi trường, Đất đai, Đôn đốc, Dự toán, Đất, Phạm vi, Số liệu, Thủ tướng chính phủ, Phê duyệt, Chỉ thị 15/CT-TTg, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, Ban hành, Thống kê, Hướng dẫn, Phương án, BTNMT