Saturday, November 9, 2019

Báo Cần Thơ: Đề nghị ưu tiên đầu tư cho huyện Phong Điền xây dựng đô thị sinh thái

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố xem xét, ưu tiên đầu tư cho huyện để từng bước xây dựng đô thị sinh thái. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố như sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Cần Thơ, nguồn bài: https://baocantho.com.vn/de-nghi-uu-tien-dau-tu-cho-huyen-phong-dien-xay-dung-do-thi-sinh-thai-a114995.html

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy về việc xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, Sở KH&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có ưu tiên hỗ trợ lãi suất đối với địa bàn nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp với một số nội dung có liên quan như sau:

- Về lĩnh vực hỗ trợ bao gồm: phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp tại các quận, huyện; các chợ xã xây dựng và nâng chất nông thôn mới, không gắn với đầu tư khu dân cư nông thôn; các dự án bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây.

- Về tỷ lệ hỗ trợ lãi suất theo địa bàn: Đối với các dự án trên địa bàn các huyện được hỗ trợ 90% lãi suất, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Nghị quyết…

Sở KH&ĐT đề nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận chỉ đạo UBND huyện Phong Điền rà soát, tổng hợp và đăng ký danh mục dự án đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện làm cơ sở tích hợp vào Quy hoạch hoạch tổng thể của thành phố. Trong đó, đặc biệt quan tâm các công trình/ dự án cần tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 để từng bước đáp ứng yêu cầu theo hướng huyện sinh thái, có nhu cầu đề nghị thành phố hỗ trợ đầu tư từ ngân sách thành phố hoặc đề xuất Trung ương hỗ trợ (nếu có).

Căn cứ Luật Đầu tư; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đồng thời, thực hiện công văn của UBND thành phố về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở KH&ĐT đã có công văn gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện đề nghị phối hợp thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của đơn vị gửi về Sở tổng hợp, đề xuất UBND thành phố.

Sở KH&ĐT chưa nhận được nội dung thực hiện của huyện Phong Điền. Ngày 10-11-2019, tại cuộc họp rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2019, 2020, Sở KH&ĐT tiếp tục nhắc và đề nghị các đơn vị (trong đó có UBND huyện Phong Điền) thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo nhu cầu thực tế của đơn vị và theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Khi nhận được đầy đủ nội dung báo cáo và kế hoạch của các đơn vị, Sở KH&ĐT sẽ tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định.

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Phong Điền, Nghị quyết số 07-NQ/TU, Sở KH, Chỉ thị số 20/CT-TTg, Phong Điền, Sở kế hoạch và đầu tư, Sinh thái, Trung hạn, Bộ KH, Lập kế hoạch, Nội dung báo cáo, Thực hiện kế hoạch, Cụm công nghiệp, Luật đầu tư, Cử tri, Lãi suất, Kết cấu hạ tầng, Từng bước, Thủ trưởng, Ưu tiên