Thursday, October 31, 2019

Báo VNEWS: Cần điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/can-dieu-chinh-bo-sung-co-che-chinh-sach-phat-trien-cum-cong-nghiep

Tìm kiếm:✨

  • Cần điều chỉnh, Cụm công nghiệp, Cơ chế, Bổ sung, Chính sách, Phát triển