Thursday, October 24, 2019

Báo TNMT: Thanh Hóa: Tăng cường công tác thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường

Để thực hiện tốt công tác thu thập, chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-hoa-tang-cuong-cong-tac-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-294854.html

Mục đích của thu thập dữ liệu là chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường, từng bước đưa công tác thu thập, lữu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời. Việc thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải tuân thủ đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nội dung dữ liệu thu thập, cập nhật phải phù hợp, chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đưa vào lưu trữ (dạng giấy) và chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu, cập nhật vào phần mềm kho lưu trữ dữ liệu điện tử (dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo quy định).

Dữ liệu về tài nguyên nước, đo triều mặn hạ lưu hệ thống sông Mã, sông Yên, sông Bạng…gồm hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Dữ liệu về đất đai gồm hồ sơ về xác định giá đất, kết quả điều chỉnh bảng giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, định giá đất...

Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang cập nhật dữ liệu

Về địa chất và khoáng sản lưu trữ kết quả điều tra địa chất khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số liệu thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản phục vụ cho đấu giá, định giá các quyền khai thác khoáng sản, báo cáo hoạt động khoáng sản; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép hoạt động khoáng sản và các hồ sơ khác. Trong dữ liệu biển và hải đảo gồm có hiện trạng môi trường nước ven biển, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, kết quả kiểm soát môi trường ven biển, quan trắc nước biển ven bờ hàng năm và các dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối với dữ liệu về môi trường cần lưu trữ báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường. Báo cáo về nguồn thải, lượng chất thải, nguồn gây ô nhiễm, chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; kết quả cải tạo, phục hồi môi trường trong các hoạt động khai thác khoáng sản; hiện trạng môi trường các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư, các khu vực bị ô nhiễm.

Khu vực khoan thăm dò khai thác khoáng sản

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 trình UBND tỉnh. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ thu thập, đánh giá, xử lý, cập nhật và lưu trữ dữ liệu.

Giao các Sở, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan thống kê dữ liệu về tài nguyên và môi trường có được trong hoạt động của ngành, cung cấp thông tin mô tả về dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng TN&MT xây dựng kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp huyện.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020.

Tìm kiếm:✨

  • Sông Bạng, Khoáng sản, Trung tâm công nghệ, Lưu trữ dữ liệu, Chuẩn hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Sông Yên, Sở tài nguyên môi trường, Khoan thăm dò, Chất thải, Tài nguyên, TN&MT, Thu thập, Hải đảo, Tràn dầu, Thăm dò, Địa chất, Quan trắc, Giá đất, Hiện trạng