Wednesday, October 30, 2019

Báo TNMT: Sửa đổi một số điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/sua-doi-mot-so-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong-295148.html

Đây là văn bản hợp nhất nội dung của 3 Nghị định: Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Theo đó, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây: Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định; Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định; Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Chính phủ ban hành các quy định mới về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (ảnh minh họa)

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường, tổ chức phải có quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định; Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định; Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Ngoài ra, Nghị định còn có một số sửa đổi về thay đổi nội dung liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Quan trắc, Luật Bảo vệ Môi trường, Ban hành nghị định, Giấy chứng nhận, Hướng dẫn thi hành, Đủ điều kiện, Sửa đổi, Nghị định, Ảnh minh họa, Cơ sở vật chất, Trang thiết bị, Nhân lực, Thẩm quyền, Cơ quan quản lý, Hủy bỏ, Hợp nhất, Thử nghiệm, Đình chỉ, Theo quy định