Wednesday, October 23, 2019

Báo Thanh Tra: Hướng tới xây dựng Tp Thái Nguyên xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững

Cùng với sự phát triển của Tp Thái Nguyên, công tác Quản lý đô thị, chỉnh trang, duy trì trật tự đô thị của thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Tp Thái Nguyên xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/huong-toi-xay-dung-tp-thai-nguyen-xanh-sach-dep-phat-trien-ben-vung_t114c1159n155694

Thành phố Thái Nguyên

Xác định đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị đối với sự phát triển của thành phố, sau khi ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/6/2019, UBND thành phố tiếp tục thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị - lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố năm 2019; thành lập các đoàn kiểm tra của UBND thành phố tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND; giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND của 32 phường, xã, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Đoàn kiểm tra của thành phố và thủ trưởng các phòng, ban liên quan của thành phố khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công.

Kết quả ra quân đợt 1 thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

- Phòng Quản lý đô thị đã ban hành Công văn số 197/QLĐT ngày 28/6/2019 hướng dẫn về chuyên môn cho UBND các phường, xã trong quá trình tổ chức thực hiện giải tỏa, tháo dỡ, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị theo Kế hoạch số 95/KH-UBND; cung cấp thông tin về quy hoạch, giấy phép xây dựng cho UBND các phường, xã phục vụ việc xác định lộ giới các tuyến đường giao thông, chỉ giới xây dựng đối với các công trình xây dựng nằm trên các tuyến đường, phố thành phố; chủ trì, phối hợp Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố kiểm tra, đôn đốc UBND các xã phường trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Cầu Bến Tượng có mức đầu tư trên 400 tỷ đồng

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Đã chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, xây dựng nội dung tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp cùng UBND các phường Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Cam Giá, Trưng Vương … và Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố kiểm tra, tháo dỡ, xử lý theo quy định các trường hợp quảng cáo không phép, sai phép, hết thời hạn gây mất mỹ quan đô thị; ban hành Công văn số 58/CV-VHTT ngày 28/6/2019 về việc viết đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến UBND các phường, xã làm căn cứ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện; phối hợp Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin về thông báo sản phẩm quảng cáo cho UBND các phường, xã phục vụ việc xác định các nội dung vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo trên các tuyến đường giao thông đô thị trong thành phố.

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố: Đã cử phóng viên đưa tin, xây dựng trên 36 tin, bài, phóng sự (trong đó có 20 tin, bài truyền hình phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh, trang Thông tin điện tử của Trung tâm), phối hợp với Báo Thái Nguyên đăng 6 tin, bàiliên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch (tuyến đường thực hiện thí điểm Lương Ngọc Quyến, tuyến đường Bến Oánh…), có phỏng vấn trực tiếp tại các địa phương đưa tin.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Thực hiện tốt việc phối hợpvới UBND các phường, xã trong việc xác định tình trạng sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất nằm trên các tuyến đường, phố của thành phố phục vụ công tác giải tỏa, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Hướng dẫn UBND các phường, xã trong việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch (12/32 đơn vị đã gửi hồ sơ dự toán).

- Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Công an thành phố: Đã cử lực lượng, bố trí phương tiện của đơn vị để phối hợp cùng UBND các phường, xã trong quá trình triển khai ra quân tại địa phương: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Túc Duyên, Trưng Vương, Cam Giá, Trung Thành ...; xây dựng lịch phối hợp với UBND các phường, xã duy trì công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị sau ra quân.

- 32/32 phường, xã đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị đến từng tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua các buổi họp tổ dân phố, các cuộc họp giao ban tại phường, xã, trên hệ thống loa phát thanh. Tổ chức thống kê các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, ban hành Thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm yêu cầu tự tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm và xác định thời hạn thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tự tháo dỡ.

Tại 32 phường, xã người dân phối hợp tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Tất cả 32 phường, xã đã triển khai đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa; xây dựng công trình; họp chợ, để xe, tập kết vật liệu xây dựng, đào cắt lòng đường, vỉa hè... trái phép; tổ chức tháo dỡ băng zôn, pano áp phích, biển quảng cáo trái phép hoặc hết thời hạn, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, phố chính thành phố. Cụ thể:

+ Tạm thu tang vật vi phạm: 1.601 trường hợp.

+ Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính: 437 trường hợp.

+ Số mái che, mái vẩy, biển quảng cáo được tháo dỡ: 2.588 trường hợp.

+ Số trường hợp tháo dỡ bục bệ, vệt dắt xe, bậc lên xuống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: 2.755.

Công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ban ngành của tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành của thành phố và UBND các xã, phường; sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

Phương Lan

Tìm kiếm:✨

  • Mỹ quan đô thị, Lòng đường, Thái Nguyên (thành phố), Cầu Bến Tượng, Lấn chiếm, PT-TH, Trung tâm Văn hóa, TP Thái Nguyên, Túc duyên, Tháo dỡ, Trật tự đô thị, Cam Giá, Thái Nguyên, Chỉnh trang, Đồng Quang, Vỉa hè, Báo Thái Nguyên, Chỉ giới xây dựng, Hoàng Văn Thụ, Biển quảng cáo