Sunday, October 20, 2019

Báo Nhân Dân: Chính sách mới - quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 17-10-2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/van-ban-moi/item/41963002-chinh-sach-moi-quyet-dinh-moi.html

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)… Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tỉnh, Trần Quang Hoài, Chống thiên tai, Thủy lợi, Kinh phí hoạt động, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thiên tai, Giải thể, Thẩm định, Ngân sách nhà nước, Hội đồng, Tầm nhìn, Thời kỳ, Quy hoạch, Thủ tướng chính phủ, Có hiệu lực, Ban hành, Thứ trưởng, Chịu trách nhiệm