Wednesday, October 23, 2019

Báo Infonet: Sau sắp xếp, Quảng Bình dôi dư 299 cán bộ công chức xã

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tỉnh Quảng Bình giảm 8 xã, dôi dư tới 299 cán bộ, công chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/sau-sap-xep-quang-binh-doi-du-299-can-bo-cong-chuc-xa-post317791.info

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh

Báo cáo tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh cho biết, tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố). Tỉnh Quảng Bình không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Đối với ĐVHC cấp xã, toàn tỉnh có 159 ĐVHC cấp xã (136 xã, 16 phường, 7 thị trấn). Số lượng ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 18 ĐVHC (16 xã, 2 phường), trong đó, có 4 xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao và 14 xã, phường thuộc khu vực đồng bằng.

Do đó, tỉnh Quảng Bình xây dựng Đề án sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (8 xã và 2 phường). Trong đó, huyện Lệ Thủy có 3 xã: Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Trường Thủy; thành phố Đồng Hới có 2 phường: Đồng Mỹ, Hải Đình; huyện Bố Trạch có 2 xã: Phú Trạch, Hoàn Trạch; huyện Quảng Trạch có 1 xã Quảng Trường; huyện Tuyên Hóa có 1 xã Nam Hóa; huyện Minh Hóa có 1 xã Quy Hóa.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị chưa tiến hành sắp xếp 8 ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định trong giai đoạn 2019-2021, gồm: xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy); các xã Mỹ Trạch, Sơn Lộc (huyện Bố Trạch); xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), các xã Quảng Hải, Quảng Thủy, Quảng Tân (thị xã Ba Đồn) và xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới).

Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Bình giảm 8 ĐVHC cấp xã (7 xã và 1 phường).

Về số lượng cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp các xã phường, ông Dinh cho biết, tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện có 563 người (gồm: 157 cán bộ, 159 công chức, 247 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã). Dự kiến bố trí tại 8 ĐVHC mới theo quy định là 264 người (gồm: 88 cán bộ, 80 công chức, 96 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

Như vậy tổng số dôi dư sau sắp xếp là 299 người (gồm: 69 cán bộ, 79 công chức và 151 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

Đối với những người dôi dư sau sắp xếp, tỉnh sẽ thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định, giải quyết chính sách tinh giản biên chế hoặc bố trí sang các xã khác không thực hiện sắp xếp…

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Đình Dinh khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

N. Huyền

Tìm kiếm:✨

  • ĐVHC, Trần Đình Dinh, Dôi dư, Quảng Thủy, Đơn vị hành chính, Phú Trạch, Ngư Thủy Nam, Trường Thủy, Hải Đình, Nam Hóa, Ngư Thủy Trung, Mỹ Trạch, Hoàn Trạch, Thị xã Ba Đồn, Quy Hóa, Phù Hóa, Cấp xã, Cam Thủy, Cán bộ công chức, Quang Phú