Tuesday, October 29, 2019

Báo Giao Thông: Chính phủ ban hành Nghị quyết thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-thuc-day-giai-ngan-nhanh-von-dau-tu-cong-d440029.html

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - một trong những dự án vẫn chưa được giao vốn năm 2019 khiến công tác thi công gặp khó

Nghị quyết 94/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương (TƯ), Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, coi việc thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2019.

Rà soát, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khan

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, từ đó trình Chính phủ ban hành các Nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội.

Bộ Tài chính rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân kế hoạch đầu tư công để báo cáo Thủ tướng.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục.

Bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân tốt

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, khẩn trương trình Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách TƯ và năm 2019 còn lại; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách TƯ tại bộ, cơ quan TƯ và địa phương theo đúng quy định tại các Nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn không có khả năng giao trong năm 2019 theo quy định trước ngày 15/11/2019.

Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TƯ năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan TƯ và địa phương.

Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong nội bộ bộ, cơ quan TƯ và địa phương.

Phân công lãnh đạo đôn đốc, tháo gỡ cho từng dự án

Nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan TƯ và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của lãnh đạo cơ quan đó.

Các bộ, cơ quan TƯ và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn năm 2019; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán.

Đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn viện trợ không hoàn lại, trường hợp bộ, cơ quan TƯ, địa phương có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, có nhu cầu giải ngân vượt kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài được giao hoặc phát sinh khoản vay mới chưa được dự toán, phải gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Từ tháng 10/2019, công khai tên 3 bộ, 10 địa phương giải ngân thấp

Chính phủ giaoBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở TƯ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 để kịp thời giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng thời gian quy định.

Các bộ, cơ quan TƯ và địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...; định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phần vốn đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân, tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ, gửi các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính.

Bộ Tài chính định kỳ báo cáo Thủ tướng, đồng gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) của các bộ, cơ quan TƯ và địa phương; công khai tình hình này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ tháng 10/2019, công khai tên của 3 bộ và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong kỳ.

Hải Quỳnh

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 94/NQ-CP, Giải ngân, Bộ Kế hoạch, Vốn đầu tư, Tuyến Lộ Tẻ, Phân bổ, Thành phố trực thuộc, Vốn ngân sách, Vốn nước ngoài, Rạch Sỏi, Trung hạn, Bộ tài chính, Đẩy nhanh, Tiến độ, Tháo gỡ, Ủy ban thường vụ quốc hội, Oda, Thủ trưởng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Vốn vay