Wednesday, October 2, 2019

Báo DĐDN: Chuẩn bị thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù với Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/chuan-bi-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-voi-ha-noi-158760.html

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc các quận, thị xã của Hà Nội và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Một góc TP Hà Nội

Trước đó, tại Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 26/9 vừa qua, thành phố Hà Nội đã đề xuất thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/6/2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm.

Tại những nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 01/6/2021; UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được thành lập.

Theo Dự thảo, mục tiêu thực hiện thí điểm nhằm từng bước đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách, đổi mới chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền Thành phố nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố trên các lĩnh vực; phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của Thành phố cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành Thủ đô văn minh, hiện đại.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao tính minh bạch, năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, phát huy các hình thức dân chủ trực tiếp của người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong dự thảo tờ trình, Hà Nội cũng đề xuất, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, xây dựng, đê điều; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và xây dựng, UBND Thành phố quyết định việc giao tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (bao gồm cả lập mới và điều chỉnh) trong phạm vi địa giới hành chính Thành phố. Đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền của cấp trên theo quy định của các luật khác thì phải lấy ý kiến của các bộ quản lý chuyên ngành trước khi phê duyệt. Các nội dung đã phê duyệt điều chỉnh ở quy hoạch cấp dưới được cập nhật trong kỳ rà soát mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch của cấp trên.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố Hà Nội do HĐND Thành phố quy định.

Trong lĩnh vực đất đai, nông, lâm nghiệp và môi trường, HĐND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ có quy mô trên 20ha sang mục đích khác theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất và mong muốn sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất đưa vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 nhằm thực hiện đúng lộ trình tại Kết luận số 46-KT/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, sẽ nghiên cứu bổ sung nội dung về Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.

Thống nhất với đề xuất trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Bộ Tư pháp sớm thẩm định trước ngày 29/9 để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp tới đây.

BBT

Tìm kiếm:✨

  • Kết luận số 46-KT/TW, HĐND thành phố Hà Nội, Thị xã Sơn Tây, Chi thu, Thí điểm, Ngạch bậc, Nguyễn Trọng Thừa, Tờ trình, Bộ nội vụ, Hội đồng nhân dân, Quy hoạch đô thị, Trồng lúa, Đặc thù, Ủy ban thường vụ quốc hội, Dự thảo, Đặc dụng, Sự phát triển, Phòng hộ, Công chức, Kỳ họp