Monday, October 28, 2019

Báo Công Thương: Thông tư 35/2015/TT-BCT: Không chồng chéo với nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và môi trường

Đây là khẳng định của Bộ Công Thương trước ý kiến cho rằng, Thông tư số 35/2015/TT-BCT ban hành không áp dụng được vào thực tế quản lý của ngành Công Thương do chồng chéo nhiệm vụ với ngành Tài nguyên và môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/thong-tu-352015tt-bct-khong-chong-cheo-voi-nhiem-vu-cua-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-127275.html

Thông tư số 35/2015/TT-BCT (Thông tư) là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015, thay thế Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành Công Thương và đã đóng góp quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Công Thương, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, từ năm 2015 tới nay, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 19 của Thông tư có quy định “Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, quyết định”, tuy nhiên, tới nay, qua rà soát, Bộ Công Thương chưa nhận được phản ánh về vướng mắc của các Sở Công Thương.

Đối với ý kiến “kể từ khi Thông tư 35/2015/TT-BCT ban hành không áp dụng được vào thực tế quản lý của ngành Công Thương do chồng chéo nhiệm vụ với ngành Tài nguyên và môi trường”, Bộ Công Thương khẳng định, điều này là chưa phù hợp. Tại Điều 17 của Thông tư quy định rõ trách nhiệm của Sở Công Thương là chủ trì thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc phối hợp với cơ quan quản lý môi trường của Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thông tư này; tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác môi trường ngành Công Thương tại địa phương gửi Bộ Công Thương theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư này trước ngày 30 tháng 4 năm tiếp theo của năm báo cáo.

Như vậy, những nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định của Thông tư không chồng chéo với nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và môi trường. Và hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương đã ký Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020, nhằm phối hợp giải quyết các công việc liên quan trong quá trình chỉ đạo điều hành.

Thanh Tâm

Tìm kiếm:✨

  • Sở Công thương, Công nghiệp, Theo quy định, Rà soát, Pháp luật, Văn bản, Tổng hợp, Báo cáo, Trách nhiệm, Chỉ đạo, Chồng chéo, Công thương, Quy phạm pháp luật, Phối hợp công tác, Thông tư, Bộ công thương, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Phụ lục, Bộ tài nguyên và môi trường