Wednesday, October 16, 2019

Báo Công Thương: Chức danh Quản lý thị trường nào có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, trong đó đặc biệt bổ sung quy định người có thẩm quyền ban hành quyết định điều tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/chuc-danh-quan-ly-thi-truong-nao-co-tham-quyen-ban-hanh-quyet-dinh-kiem-tra-126725.html

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 4, bổ sung quy định người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi quy định người có thẩm quyền ban hành quyết định điều tra trong lực lượng Quản lý thị trường

Cụ thể, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Cấp tỉnh, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm có: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, các đội quản lý lý trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành bao gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.

Bên cạnh đó, Nghị định 78/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi khoản 3, Điều 5 của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP thành: các phương tiện làm việc của lực lượng quản lý thị trường được quản lý sử dụng phù hợp với yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, định mức và phân cấp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019.

Thu Hà

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 78/2019/NĐ-CP, Nghị định số 148/2016/NĐ-CP, Cục quản lý thị trường, Quản lý thị trường, Pháp lệnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Chức danh, Liên tỉnh, Cấp tỉnh, Thi hành, Ban hành nghị định, Thẩm quyền, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Định mức, Phân cấp, Trực thuộc, Sửa đổi, Cấp huyện, Cơ động