Friday, October 11, 2019

Báo Chính Phủ: Đề xuất về thẩm định, quyết định đầu tư chương trình dự án đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/kinh-te/de-xuat-ve-tham-dinh-quyet-dinh-dau-tu-chuong-trinh-du-an-dau-tu-cong/377145.vgp

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Theo đó, thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày làm việc.

Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày làm việc; Dự án nhóm A, không quá 45 ngày làm việc; Dự án nhóm B, C, không quá 30 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ.

Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng.

Trong trường hợp cần thiết thực hiện thẩm định nội bộ, thời gian thẩm định nội bộ ở các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương do người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định.

Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng quy định.

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án gồm: Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền; báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; các tài liệu khác có liên quan.

Về quyết định chương trình, dự án đầu tư công, dự thảo nêu rõ: Quyết định chương trình đầu tư công bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, phạm vi và quy mô; tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình bao gồm danh mục dự án, mức cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác; kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình; chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc; các dự án thành phần của chương trình; giải pháp tổ chức thực hiện;…

Quyết định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu: tên dự án; chủ đầu tư; tổ chức tư vấn lập dự án (nếu có); mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; địa điểm; thiết kế công nghệ (nếu có); quy chuẩn kỹ thuật; tổng mức đầu tư; nguồn vốn và dự kiến phân bổ nguồn vốn theo tiến độ; hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng;...

Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày làm việc; Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày làm việc; Dự án nhóm B và nhóm C: Không quá 10 ngày làm việc.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL

Tìm kiếm:✨

  • Luật Đầu tư công, Cấu, Ngày làm việc, Dự án đầu tư, Nghiên cứu khả thi, Bộ kế hoạch và đầu tư, Hợp lệ, Cơ quan trung ương, Thẩm định, Tiến độ, Dự thảo, Nếu có, Toàn văn, Thẩm quyền, Quản lý dự án, Nguồn vốn, Thi hành, Gia hạn, Phân bổ, Nội bộ