Thursday, October 17, 2019

Báo Đầu Tư: Kon Tum chấn chỉnh công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum cho biết, UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 2636/UBND-KTTH yêu cầu các sở ngành liên quan chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/kon-tum-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-d109232.html

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm và nêu rõ quan điểm của đơn vị mình đối với những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị khi tham gia thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu hai đơn vị này có trách nhiệm chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, trong đó thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã cam kết; kịp thời phát hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi chủ trương, chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo đúng quy định hiện hành...

Đặc biệt, cả hai đơn vị đồng thời phải có các giải pháp phù hợp để cải thiện tính năng động, tích cực trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết thủ tục đầu tư một cách nhanh gọn, đúng quy định; kịp thời phối hợp xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện ký quỹ đầu tư trước khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; tăng cường rà soát, theo dõi tiến độ sử dụng đất của các dự án đã chấm dứt hoạt động và thu hồi chủ trương đầu tư, trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch, công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, đề xuất xử lý các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất không đúng quy hoạch.

Ngọc Tân

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Kon Tum, Sở kế hoạch và đầu tư, Kon Tum, Luật đầu tư, Hoạt động đầu tư, Chấn chỉnh, Cho thuê đất, Dự án đầu tư, Ký quỹ, Giao đất, Khu kinh tế, Nhanh gọn, Quản lý nhà nước, Luật đất đai, Sở tài nguyên môi trường, Thu hồi, Tiến độ, Thẩm định, Thẩm quyền, Tham mưu