Thursday, September 26, 2019

Báo Tổ Quốc: Bắc Ninh tu sửa cấp thiết di tích đình Mão Điền Đoài

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn số 3396/UBND-KGVX về việc tu sửa cấp thiết di tích đình Mão Điền Đoài (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bac-ninh-tu-sua-cap-thiet-di-tich-dinh-mao-dien-doai-20190926154711343.htm

Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Căn cứ Quyết định số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; đồng thời xét đề nghị của Giám đốc Sở VHTTDL tại văn bản số 1114/SVHTTDL-QLDSVH ngày 19/9/2019 về việc tu sửa cấp thiết di tích đình Mão Điền Đoài, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời cho phép UBND xã Mão Điền và Ban Quản lý di tích địa phương tiến hành tu sửa cấp thiết đình Mão Điền Đoài. Kinh phí thực hiện, từ nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; UBND huyện Thuận Thành theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp, chỉ đạo địa phương thực hiện việc tu sửa cấp thiết đình Mão Điền Đoài đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Mão Điền, UBND xã Mão Điền, UBND huyện Thuận Thành, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở VHTTDL, Thể thao và Du lịch, Tu sửa, Thuận Thành, Cấp thiết, Di tích, Di vật, Bảo vật, Bắc Ninh, Sở văn hóa, Cổ vật, Kinh phí thực hiện, Tu bổ, Ban hành quy định, Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử