Tuesday, September 24, 2019

Báo TNMT: Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý môi trường trong hoạt động du lịch

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý môi trường và khai thác tài nguyên trong hoạt động du lịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/ba-ria-vung-tau-tang-cuong-quan-ly-moi-truong-trong-hoat-dong-du-lich-1274555.html

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý môi trường và khai thác tài nguyên trong hoạt động du lịch

Trong đó, đối với việc quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn, trừ trường hợp tài nguyên du lịch nằm trong khu vực được UBND tỉnh giao cho một tổ chức, đơn vị khác.

Với tài nguyên du lịch thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến khích và tạo điện kiện để tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và khai thác phục vụ du lịch nhưng phải đăng ký kinh doanh và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc quản lý theo quy định hiện hành.

Đối với trách nhiệm quản lý môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở TN&MT tăng cường tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục, quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT phối hợp với Sở Du lịch, UBND cấp huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại các khu du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch; tăng cường phối hợp với Thanh tra chuyên ngành du lịch, Cảnh sát môi trường trong việc kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho UBND cấp huyện phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch ở địa phương; xây dựng và niêm yết nội quy, trong đó có những quy định về bảo vệ môi trường; tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng theo đúng quy định.

Linh Nga

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bà Rịa, Bà Rịa, Khai thác tài nguyên, Vũng Tàu, Sở TN&MT, Sở Du lịch, Cấp huyện, Cơ sở kinh doanh, Chất thải rắn, Cảnh sát môi trường, Bảo vệ môi trường, Nội quy, Trừ trường hợp, Lỏng, Quy chế, Chất thải, Tài nguyên, Thu gom, Đồng bộ, Kiện