Sunday, September 29, 2019

Báo Thanh Tra: Quyết định 162 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc phù hợp pháp luật

Ngày 23/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký văn bản giữ nguyên quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/quyet-dinh-162-cua-chu-tich-ubnd-thanh-pho-sa-dec-phu-hop-phap-luat_t114c1002n154629

Bà Phan Thị Hồng Kiên yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (hỗ trợ 03 lần giá đất nông nghiệp) do thực hiện công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 04/6/2002, bà Phan Thị Hồng Kiên (ngụ số 139, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 2.286m2 đất trồng lúa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Bà Kiên không trực tiếp canh tác mà giao cho ông Phan Thế Trung canh tác lúa.

Ngày 10/9/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND-NĐ thu hồi 1.176,1m2 đất của bà Phan Thị Hồng Kiên để thực hiện công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc.

Ngày 11/9/2018, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 643/QĐ-HĐBTHT&TĐC bồi thường đất cho bà Phan Thị Hồng Kiên tổng số tiền là 182.295.500 đồng. Bà Kiên không thống nhất, khiếu nại yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (hỗ trợ 03 lần giá đất nông nghiệp).

Ngày 12/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Không chấp thuận hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (hỗ trợ 03 lần giá đất nông nghiệp) của bà Phan Thị Hồng Kiên.

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh đối thoại với ông Phan Thế Trung (do bà Phan Thị Hồng Kiên ủy quyền).

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc khiếu nại của bà Kiên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 162/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc là phù hợp quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Điều 17 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất và những nhận định trên, ngày 23/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký Văn bản số 283/QĐ-UBND-NĐ giữ nguyên Quyết định số 162/QĐ-UBND-NĐ ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Quyết định số 283/QĐ-UBND-NĐ có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

UBND thành phố Sa Đéc được giao tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định số 283/QĐ-UBND-NĐ, nếu bà Phan Thị Hồng Kiên không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại cơ quan tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tìm kiếm:✨

  • UBND thành phố Sa Đéc, Trần Thị Nhượng, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Phan Thế Trung, UBND tỉnh Đồng Tháp, Sa Đéc, Nguyễn Thanh Hùng, TĐC, Tân Phú Đông, Giá đất, Đường Trần Hưng Đạo, Canh tác, Khóm, Khiếu nại, Trồng lúa, Chuyển đổi, Tố tụng, Giữ nguyên, Hộ gia đình, Nghề nghiệp