Monday, September 30, 2019

Báo Thanh Hóa: Tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 13096/UBND-CNTT về việc tăng cường thực hiện việc gửi, nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tang-cuong-xu-ly-van-ban-va-ho-so-cong-viec-tren-moi-truong-mang/108288.htm

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đáp ứng việc gửi, nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Đồng thời rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là lãnh UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành và tương đương trở lên gửi Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chứng thư số phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng. Bố trí đầy đủ thiết bị, giải pháp để triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với cấp độ an toàn của Hệ thống quán lý văn bản và hồ sơ công việc theo quy định. Tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin, sử dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng; đưa tiêu chí về gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; xây dựng và ban hành các quy trình trao đổi, xử lý văn bản điện tử nội bộ tại mỗi cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch điện tử, quản lý, điều hành, xử lý công việc. Chủ động bố trí đủ nguồn lực và các trang thiết bị cần thiết đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc ký sổ và gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm nếu để lộ, lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo hướng dần của Sở Thông tin và Truyền thòng để tồng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

HG

Tìm kiếm:✨

  • Xử lý văn bản, Chữ ký số, Chuyên dùng, Chứng thư, Sở thông tin truyền thông, Ban cơ yếu chính phủ, Hg, An toàn thông tin, Phần mềm quản lý, Cơ quan nhà nước, Xếp loại, Thuộc phạm vi, Cấp phát, Ảnh minh họa, Điện tử, Thủ trưởng, Công nghệ thông tin, Để lộ, Cấp huyện, Hồ sơ