Sunday, September 15, 2019

Báo Tài Chính: Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Đây là một trong những yêu cầu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/kien-quyet-dieu-chuyen-hoac-thu-hoi-so-von-dau-tu-cong-cham-giai-ngan-312789.html

Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ yêu cầu kiên quyết thực hiện việc điều chuyển hoặc thu hồi số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã giao cho các bộ, ngành, địa phương nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được giao;

Thứ hai, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân chậm của bộ, ngành, địa phương mình;

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 và Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Thứ tư, kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 70/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg, Công điện số 1042/CĐ-TTg, Giải ngân, Điều chuyển, Vốn đầu tư, Thường kỳ, Kiên quyết, Tiến độ, Văn phòng chính phủ, Thu hồi, Phiên họp, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ban quản lý dự án, Chậm, Thủ trưởng, Chậm trễ, Đẩy nhanh, Kiểm điểm, Thủ tướng chính phủ