Saturday, September 7, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội: Mở đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND, triển khai giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-mo-dot-kiem-tra-hoat-dong-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-co-thuong-161586.html

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đoàn giám sát, kiểm tra do UBND thành phố quyết định thành lập, gồm các sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan. Đối tượng giám sát, kiểm tra: 4 doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giám sát việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định. Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định.

Mục đích của nội dung công việc nêu trên nhằm kiểm tra việc chấp hành thực hiện chính sách, chế độ và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, qua đó phát hiện sai phạm để xử lý và chấn chỉnh kịp thời; đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố yêu cầu: Công tác giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29-7-2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30-12-2016 của Chính phủ, Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17-1-2014 và số 57/2017/TT-BTC ngày 2-6-2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành của pháp luật.

Hoạt động giám sát, kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Đảm bảo việc đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra; tránh sự trùng lặp, chồng chéo và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, kiểm tra.

T.Quang

Tìm kiếm:✨

  • Trò chơi điện tử, Hoạt động kinh doanh, Trùng lặp, Làm cản trở, Thưởng, Chồng chéo, Trung thực, Cục thuế, Chấn chỉnh, Quá trình hoạt động, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Năm 2019, Tuân thủ, Khách quan, Chấp hành, Giám sát, Phối hợp chặt chẽ, Sản xuất kinh doanh, Hiệu lực, Ngân hàng nhà nước việt nam