Monday, September 23, 2019

Báo Pháp Luật VN: Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển Đề mục Trách nhiệm bồi thường nhà nước

Ngày 23/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục trong đó có Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/chinh-phu-phe-duyet-ket-qua-phap-dien-de-muc-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc-472084.html

Quá trình thực hiện lộ trình pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Quyết định số 2748/QĐ-BTP ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án xây dựng Bộ pháp điển. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1176/QĐ-BTP ngày 25/5/2018 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ngày 06/8/2018, Bộ Tư pháp đã có công văn số 2877/BTP-BTNN gửi các Bộ, ngành có liên quan về việc rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật trong Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước kèm theo dự thảo kết quả pháp điển lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, hoàn thiện đối với Danh mục các văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 37 của Bộ pháp điển). Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm có 03 văn bản thuộc nội dung của Đề mục cụ thể: Luật 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; 11 văn bản có nội dung liên quan, đề mục gồm có 9 chương với 117 Điều. Trong quá trình thực hiện pháp điển Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không có sự thay đổi cấu trúc Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về chỉ dẫn trong Bộ pháp điển, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã thực hiện chỉ dẫn cơ bản các nội dung liên quan đến Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển đề mục Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và ngày 23/11/2018 kết quả pháp điển Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định.

Ngày 24/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kết quả pháp điển số 4931/KQPĐ-BTP đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường, sau đó hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. Ngày 23/7/2019, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với một số Đề mục trong đó có Đề mục Trách nhiệm bồi thường. Theo đó, đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được tập hợp, sắp xếp toàn bộ các quy phạm pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đang còn hiệu lực theo một trình tự hệ thống. Kết quả pháp điển đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là hệ thống các văn bản quy phạm được tập hợp, sắp xếp giúp các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tìm kiếm, tra cứu thuận lợi thông tin hệ thống pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bên cạnh đó, một số quy định liên quan đến Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng được chỉ dẫn vào đề mục. Hiện nay, kết quả pháp điển đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển của Bộ Tư pháp: Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 37 của Bộ pháp điển.

Chu Thị Tuyết Lan

Tìm kiếm:✨

  • Pháp điển, Đề mục, Cục Bồi thường nhà nước, Quy phạm pháp luật, Thi hành pháp luật, Bộ tư pháp, Bồi thường, Chỉ dẫn, Biểu mẫu, Tín ngưỡng, Cổng thông tin, Quy phạm, Tôn giáo, Lấy ý kiến, Pháp lệnh, Phê duyệt, Sự thay đổi, Thi hành, Tập hợp, Dự thảo