Sunday, September 15, 2019

Báo Nhân Dân: Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41574302-chinh-sach-moi-quyet-dinh-moi.html

Theo đó, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước thời hạn tối thiểu bảo hành sản phẩm của dự án được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng, cụ thể: thời gian bảo hành 24 tháng với sản phẩm của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A. Đối với sản phẩm của dự án nhóm B, C thời hạn bảo hành là 12 tháng. Mức tiền bảo hành tối thiểu được tính bằng tỷ lệ % giá trị sản phẩm của dự án, tương ứng 03% đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành 24 tháng và 05% đối với dự án có thời hạn bảo hành 12 tháng. Nhà thầu có trách nhiệm nộp thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương cho chủ đầu tư hoặc các hình thức khác được chủ đầu tư chấp nhận. Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo lãnh sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thời hạn bảo hành, Của dự án, Bảo hành, Ngân sách nhà nước, Bảo lãnh, Công nghệ thông tin, Nguồn vốn, Nhà thầu, Nghiệm thu, Hoàn trả, Chủ đầu tư, Biên bản, Dự án đầu tư, Ứng dụng, Thi hành, Tối thiểu, Nghị định, Có hiệu lực, Tương ứng