Tuesday, September 17, 2019

Báo Giao Thông: Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hơn 950 dự án hoàn thành

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-phe-duyet-quyet-toan-hon-950-du-an-hoan-thanh-d434980.html

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, với nhiều gỉai pháp đồng bộ, công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được Bộ GTVT trú trọng, đi vào nề nếp. Cơ bản các chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, các biểu mẫu hồ sơ quyết toán, thời hạn lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định.

"Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán được các cơ quan có thẩm quyền tập trung đẩy mạnh, đã thực hiện thẩm tra quyết toán ngay khi các hạng mục độc lập hoàn thành giúp cho việc quyết toán được đẩy nhanh (đặc biệt đối với dự án nhóm A nhiều hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào khai thác kịp thời, không chờ khi cả dự án hòan thành). Cơ bản công tác thẩm tra, phê duyệt quyết tóan đã tuân thủ theo đúng quy định", Bộ GTVT cho biết.

Kết quả từ năm 2014 đến tháng 6/2019, đã phê duyệt quyết tóan được 952 dự án (hạng mục) hoàn thành, với giá trị phê duyệt quyết toán trên 361.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán lọai ra khỏi gía trị đề nghị quyết toán là 1.252 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đầu tư theo hình thức PPP là 63 dự án, giá trị thỏa thuận quyết toán là gần 58.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, thỏa thuận quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 944 tỷ đồng. Dự án có sử dụng vốn vay là 33 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán là gần 146.000tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 45 tỷ đồng. Các dự án còn lại là 856 dự án (hạng mục công trình), giá trị phê duyệt quyết toán là trên 157.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 263 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết, trong trong lập, trình quyết toán, một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đúng mức tập trung nhân lực cho công tác quyết toán. Các cán bộ theo dõi dự án thay đổi nhiều, nhà thầu không phối hợp lập quyết toán A-B hoặc một số nhà thầu sát nhập, giải thể.

Cũng theo Bộ GTVT, một số chủ đầu tư khi lập, trình quyết toán chưa trú trọng hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng. Một số đơn vị kiểm toán độc lập chưa thực hiện hết trách nhiệm theo chuẩn mực kiểm toán, báo cáo kiểm toán còn ngoại trừ hạn chế nhiều nội dung hoặc còn các sai sót, dẫn đến khi thẩm tra phê duyệt quyết toán nhiều nội dung, hạng mục chưa đủ điều kiện pháp lý để phê duyệt quyết toán. Bên cạnh đó, một số phát sinh của dự án trong giai đoạn thực hiện phải tiếp tục hoàn thiện bổ sung tính pháp lý mới đảm bảo đủ điều kiện quyết toán.

Trần Duy

Tìm kiếm:✨

  • A-B, Quyết toán, Thẩm tra, Hạng mục công trình, Biểu mẫu, Kiểm toán, Sát nhập, Bộ giao thông vận tải, Hết trách nhiệm, Nề nếp, PPP, Nhà thầu, Chấn chỉnh, Phê duyệt, Của dự án, Giải thể, Hạng mục, Đẩy nhanh, Đúng mức, Vốn vay