Friday, September 13, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội sẽ phân cấp Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt đấu giá đất giá trị dưới 30 tỷ

Hà Nội xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá đất, theo đó Chủ tịch UBND Thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở xuống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-se-phan-cap-chu-tich-ubnd-cap-huyen-duyet-dau-gia-dat-gia-tri-duoi-30-ty/825271.antd

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ tình hình thực tiễn, ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Do vậy, một số căn cứ pháp lý để thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 không còn phù hợp.

Căn cứ báo cáo của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm như sau: Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên.

Chủ tịch UBND Thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại, Tập thể UBND Thành phố thống nhất tính cần thiết của việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Quyết định.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện, trình UBND Thành phố xem xét, duyệt ký ban hành Quyết định; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp giá thị trường. Cụ thể cần sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 2 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 1 km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn và mức giá theo quy định tại Bảng giá đất của Thành phố...

Phú Khánh

Tìm kiếm:✨

  • Cho thuê đất, Đấu giá đất, Giao đất, Giá khởi điểm, Phân cấp, Giá đất, Thuê đất, Thửa đất, Cấp huyện, Đấu giá, Duyệt, Sở tài chính, Thu tiền, Sở tài nguyên môi trường, Sàn giao dịch bất động sản, Trở xuống, Khu đất, Ban hành quy định, Giá thị trường, Văn bản hướng dẫn