Saturday, September 7, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Hà Nội chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Thành phố; chủ động phối hợp với Công an Thành phố các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tiếp nhận các thông tin cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng, nhằm khắc phục, hạn chế những nguy cơ an ninh mạng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/doi-song/ha-noi-chi-dao-thanh-lap-doi-ung-cuu-su-co-an-toan-thong-tin-mang/824469.antd

Học sinh trường Tiểu học Mai Dịch Hà Nội tìm hiểu các dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đến nay TP đã chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu, Kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Năm 2019, Thành phố phấn đấu hoàn thành việc kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thành phố đã duy trì, triển khai 2 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về Dân cư, Doanh nghiệp, Bảo hiểm. Đồng thời triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về Đất đai, Tài chính. Hoàn thiện, nâng cấp, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành trong các lĩnh vực: Nội vụ, Đầu tư, Y tế, Giáo dục, Công thương, Nông nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên, Văn hóa.

Kể từ ngày 24/10/2018, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 03 cấp Thành phố đi vào vận hành giúp công tác quản lý, theo dõi và đánh giá định kỳ, đột xuất kết quả giải quyết TTHC các cấp, các ngành trong Thành phố thuận lợi, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy định hiện hành giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên hệ thống dùng chung Thành phố. Tính đến 28/8/2019 là 1.427 DVCTT/1.839 TTHC (trong đó 24 TTHC chưa đáp ứng triển khai DVCTT) đã triển khai DVCTT mức độ 3, 4 (đạt 79%).

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt 100% TTHC triển khai thực hiện DVC TT mức độ 3, 4 (không bao gồm các TTHC nội bộ, quy trình theo quy định chưa đủ điều kiện triển khai).

UBND Thành phố đã chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Thành phố; chủ động phối hợp với Công an Thành phố các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tiếp nhận các thông tin cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng, hướng dẫn khắc phục lỗ hổng gây mất an toàn thông tin trên các Cổng thông tin điện tử, website của các đơn vị trong thành phố Hà Nội, nhằm khắc phục, hạn chế những nguy cơ làm thay đổi giao diện, lộ, lọt, mất thông tin trên không gian mạng...

Phú Khánh

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, DVCTT, An toàn thông tin, Ứng cứu, Thủ tục hành chính, Bộ thông tin và truyền thông, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu, Chuyên trách, Liên thông, An ninh mạng, Trên không gian, Cấp thành phố, Chính phủ điện tử, Nội vụ, Một cửa, Sự cố, Năm 2019, Cổng thông tin, Bộ công an